Wspólnota Mieszkaniowa Brygady Pościgowej 2,4,6

Kontakt

Wspólnota MieszkaniowaBrygady Pościgowej 2,4,6

03-984 Warszawa
ul. Brygady Pościgowej 6 m. 77 (VIII pietro)

Posiedzenia Zarządu:
wtorek: 18:00 - 19:00

Dyżur Administratora:
wtorek: 18.00 - 20.00

e-mail: zarzad@brygadyposcigowej.waw.pl

Rachunki bankowe:

 • Zaliczka eksploatacyjna
  92 1540 1102 2049 5723 0702 0001
 • Fundusz remontowy
  65 1540 1102 2049 5723 0702 0002

Regulamin

 

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI
BRYGADY POŚCIGOWEJ 2,4,6
W WARSZAWIE


§ 1.

Postanowienia ogólne:

 1. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu obowiązani są właściciele lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej, osoby wraz z nimi zamieszkałe, najemcy, podnajemcy lub użytkownicy lokali oraz wszelkie inne osoby przebywające na terenie nieruchomości wspólnej.
 2. Właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność za:
  • zachowanie osób, którym oddał swój lokal do używania - zarówno domowników, jak i innych osób korzystających z jego lokalu,
  • przestrzeganie Regulaminu przez osoby, najemców, podnajemców jego lokalu lub innych użytkowników lokalu oraz przez zaproszonych przezeń gości,
  • powiadomienia Zarządu Wspólnoty o wynajęciu lub wydzierżawieniu lokalu ze wskazaniem osoby dzierżawcy lub najemcy,
  • zgłoszenie Zarządowi informacji dotyczących zmiany przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na użytkowy i odwrotnie oraz liczby osób zamieszkujących lub użytkujących lokal.
 3. Właściciel lokalu jest zobowiązany powiadomić Zarząd Wspólnoty o wszelkich istotnych zmianach dotyczących jego lokalu, a w szczególności o zmianach w zakresie prawa własności, zmianach umów najmu lub dzierżawy oraz o zmianach liczby osób zamieszkałych lub uprawnionych do korzystania z lokalu.
 4. Właściciel lokalu jest obowiązany do wskazania Administratorowi nieruchomości adresu dla doręczania korespondencji i telefonu kontaktowego w przypadku wyjazdu przekraczającego 14 dni.

§ 2.

Obowiązki mieszkańców:

 1. Mieszkańcy są zobowiązani dbać o budynek i jego otoczenie oraz chronić je przed dewastacją.
 2. W przypadku jakiejkolwiek awarii lub nagłych przypadków należy zgłosić je natychmiast odpowiednim służbom, takim jak: straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, pogotowie gazowe itp. a także Administratorowi nieruchomości.
  • W przypadku awarii wywołującej szkodę lub grożącej wywołaniem szkody w nieruchomości Wspólnoty lub w lokalach innych właścicieli lokali, właściciel lokalu lub pełnoletnie osoby reprezentujące jego prawa (w tym najemca lub dzierżawca) są obowiązane do natychmiastowego udostępnienia lokalu w celu usunięcia przyczyn awarii. Jeżeli właściciel lub pełnoletnie osoby reprezentujące jego prawa są nieobecne, albo odmawiają udostępnienia lokalu, Zarząd Wspólnoty ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji lub straży miejskiej, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej, także przy jej udziale.
  • Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność właściciela lub osób pełnoletnich reprezentujących jego prawa - Zarząd Wspólnoty jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia właściciela. Z czynności tych sporządza się protokół.
  • Właściciel lokalu jest obowiązany do udostępniać lokal służbom remontowym jeżeli jest to konieczne do przeprowadzenia konserwacji lub remontu urządzeń wspólnych.
 3. Mieszkańcy są zobowiązani do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych na terenie posesji z ich winy, a w przypadku naprawienia takiej szkody na zlecenie Zarządu, pokrycia kosztów usunięcia szkody na pierwsze wezwanie.
 4. Mieszkańcy są zobowiązani do utrzymania zamieszkiwanego przez siebie lokalu oraz innych pomieszczeń przez siebie użytkowanych w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
 5. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 7 i 8 bez pisemnego zezwolenia Zarządu nie wolno umieszczać na terenie nieruchomości żadnych reklam, szyldów czy ogłoszeń.
 6. Mieszkańcy, którzy w lokalu znajdującym się w nieruchomości prowadzą działalność gospodarczą mogą umieszczać wymagane prawem oznaczenia tej działalności (szyld firmowy) na zewnątrz budynku w miejscu uzgodnionym z Zarządem, który określi dopuszczalną formę, wymiary i miejsce zainstalowania takiego oznaczenia.
 7. Do umieszczenia zawiadomień i innych ogłoszeń Wspólnoty Mieszkaniowej oraz spraw związanych z zarządem i administracją nieruchomości przeznaczone są tablice informacyjne na parterze klatki schodowej.

Przepisy porządkowe:

 1. Wszyscy mieszkańcy, oprócz dbałości o posesję zobowiązani są do wzajemnej pomocy i niezakłócania spokoju innych mieszkańców.
 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00. W tych godzinach nie należy używać urządzeń mogących zakłócić sen użytkowników innych lokali lub w inny sposób powodować hałasu mogącego ten sen zakłócić.
 3. Trzepanie dywanów może odbywać się w miejscu do tego przeznaczonym w godzinach 8.00 do 20.00.
 4. Trzymane w lokalu zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia ani zdrowia ludzi oraz nie mogą zakłócać spokoju. Posiadacze zwierząt domowych są zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
 5. Balkony powinny być utrzymane w czystości, a skrzynki na kwiaty i donice umieszczane na balkonach winny być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. Na balkonie zakazuje się używania urządzeń do grillowania.
 6. W pomieszczeniach gospodarczych, korytarzach, na balkonach nie wolno przechowywać motorowerów, motocykli oraz materiałów łatwopalnych, żrących i cuchnących środków chemicznych, materiałów wybuchowych.
 7. Pomieszczenia wspólne należy utrzymywać w czystości i porządku, a korzystając z nich, należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.
 8. Niedozwolone jest zakładanie gniazd poboru prądu elektrycznego na użytek własny w pomieszczeniach wspólnych oraz prowadzenie w tych pomieszczeniach działalności usługowej lub produkcyjnej bez uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty.
 9. Ciągów komunikacyjnych nie wolno zastawiać żadnymi przedmiotami, a jeśliby taki fakt miał miejsce z powodu konieczności przeprowadzenia prac remontowych w lokalu, przedmioty te należy usunąć na ustne wezwanie Zarządu Wspólnoty, któregokolwiek z członków tego Zarządu lub Administratora. Niezastosowanie się do tego wezwania może spowodować usunięcie przez Zarząd tych przedmiotów na koszt osoby, która zastawiła nimi ciąg komunikacyjny.
 10. Parkowanie pojazdów jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych. Ustawianie pojazdów na terenie nieruchomości niezgodne z przepisami, na ciągach dla pieszych albo w sposób mogący utrudnić poruszanie się pojazdom specjalnym jest zabronione i może spowodować odholowanie pojazdu, na koszt właściciela pojazdu lub jego posiadacza, na parking strzeżony.
 11. Zabrania się trwałego parkowania na terenie nieruchomości samochodów ciężarowych, dostawczych lub pojazdów specjalnych.
 12. Bezwzględnie zabrania się mycia pojazdów na terenie nieruchomości.
 13. Zabrania się palenia papierosów, picia piwa oraz alkoholu i używania narkotyków w pomieszczeniach wspólnych budynku, a w szczególności w windach, w pomieszczeniach gospodarczych, na korytarzach i na klatkach schodowych.
 14. Zaleca się szczególną ostrożność przy wjeździe i wyjeździe. Wszelkie uszkodzenia spowodowane użytkowaniem pojazdów na terenie posesji obciążają właściciela lokalu, który szkodę spowodował, przy czym mają zastosowanie przepisy § 1 ust. 2.
 15. Śmieci należy wyrzucać wyłącznie do pojemników umieszczonych w pomieszczeniach wsypowych.
 16. Usuwanie gruzu po remoncie lokalu odbywa się na koszt właściciela tego lokalu i w sposób uzgodniony z Zarządem Wspólnoty.
 17. Zabrania się:
  • zanieczyszczania wspólnych części budynku i nieruchomości, pisania i drapania na ścianach budynków, uszkadzania koszy na śmieci, niszczenia zieleni,
  • malowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych stanowiących części wspólne budynków oraz wieszania i przybijania tablic lub przedmiotów bez zezwolenia Zarządu Wspólnoty, urządzania miejsc do zabaw dla dzieci poza miejscami wyznaczonymi przez Zarząd.
 18. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są dbać, aby dzieci stosowały się do postanowień Regulaminu. Za szkody wyrządzone na terenie nieruchomości przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 19. Zobowiązuje się mieszkańców do nie otwierania drzwi klatek schodowych domofonem osobom nieznanym, w tym także domokrążcom i osobom oferującym usługi mieszkańcom.

Zarząd zwraca się do wszystkich mieszkańców o przestrzeganie niniejszego Regulaminu przyjętego przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebraniu w dniu 2 marca 2005 r. uchwałą Nr 2/05 i jednocześnie informuje, że uchylanie się od przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować przy dalszym naruszaniu postanowień Regulaminu podjęcie uchwały w trybie art. 16 i art. 22 ust. 3 pkt 7 ustawy o własności lokali, tzn. uchwały o wytoczeniu powództwa sądowego o sprzedaż lokalu w drodze licytacji.


Stat4u